STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

KONKURS SARP NR 1057

ORGANIZATOR – ZAMAWIAJĄCY

Szpital Uniwersytecki

im. Karola Marcinkowskiego

w Zielonej Górze sp. z o.o.

ul. Zyty 26

65-046 Zielona Góra

PRZY UDZIALE

Stowarzyszenia Architektów Polskich

Oddział w Zielonej Górze

Stefana Batorego 16/10

65-084 Zielona Góra

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji opracowania konkursowego.

Sąd konkursowy

arch. Mariusz Ścisło – Przewodniczący Sądu Konkursowego. Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Warszawa.

arch. Leon Szapowałow – Sędzia referent. Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Zielona Góra.

arch. Krzysztof Gorgoń – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice – ekspert w dziedzinie obiektów służby zdrowia.

arch. Wiesława Klim – Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Zielona Góra.

arch. Paweł Kochański – Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Zielona Góra.

dr Marek Działoszyński – Członek Sądu Konkursowego ze strony Zamawiającego.

lek. Emil Korczak – Członek Sądu Konkursowego ze strony Zamawiającego.

dr inż. Paweł Urbański – Członek Sądu Konkursowego ze strony Zamawiającego.

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:
arch. Halina Łowejko, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Zielona Góra

Harmonogram konkursu:

1. Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 05.06.2024 r.
2.

Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

do dnia 26.06.2024 r.
3.

WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora. 

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

do dnia 26.07.2024r.

4.

DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.

do dnia 2.08.2024r.
5.

WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych.

 Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową niezwłocznie.

do dnia 16.08.2024 r.
6.

TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH – SKŁADANIE POSTACI ELEKTRONICZNEJ ORAZ POSTACI FIZYCZNEJ

Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia. 

Plansze oraz część opisową Pracy konkursowej w postaci fizycznej należy składać na adres: korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I ust. 1. tj:

 Stowarzyszenia Architektów Polskich

Oddział w Zielonej Górze

  1. Stefana Batorego 16/10

65-084 Zielona Góra

(godziny pracy od 09.00 do 16.00)

do dnia 6.11.2024 r.
do godziny 15:00
7.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu. 

W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.

w dniu 20.11.2024 r.
8. Wystawa pokonkursowa TBA
9. Dyskusja pokonkursowa TBA

 

Pula nagród (kwoty brutto)    – 350 000,00 zł brutto

I nagroda                                   – 120 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji

II nagroda                                  – 80 000,00 zł brutto
III nagroda                                 – 60 000,00 zł brutto

3 nagrody pieniężne w formie wyróżnień – po 30 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy

Komunikacja

platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl

 

 

Uwaga!

Wszelkie wnioski, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty wymagane przez zamawiającego lub Organizatora Konkursu, składane w postaci elektronicznej winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

(Informacje o podpisie pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0075).

Nie będą honorowane ww. materiały opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.