STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

O SARP

Historia SARP

 

Historia działalności stowarzyszeniowej architektów w Polsce sięga 1877 r. Z inicjatywy budowniczych i inżynierów założono Krakowskie Towarzystwo Techniczne, późniejsza zaś aktywność architektów działała w ramach warszawskiego Towarzystwa Popierania Handlu i Przemysłu (1899 r.). Kontynuacją tych starań stała się samodzielna Delegacja Architektów Polskich utworzona w 1908 roku po Międzynarodowym Kongresie Architektów w Wiedniu. Głównym zadaniem DAP miało być reprezentowanie dążeń architektów polskich działających we wszystkich zaborach. Dzięki tworzeniu wspólnych ekspozycji architektonicznych na wystawach i kongresach oraz organizacji konkursów, architektura polska zaistniała na arenie międzynarodowej. Wypracowywano także jednolite stanowisko wobec ochrony wykonywania zawodu architekta oraz szereg postulatów w sprawie organizacji szkolnictwa architektonicznego. Jednym z ważniejszych osiągnięć środowiska, przed uzyskaniem niepodległości, było opracowanie zasad regulaminów konkursów architektonicznych (1911 r.)[1][2].

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Koło Architektów w Warszawie zorganizowało I Powszechny Zjazd Architektów (1919 r.). W 1926 roku powstało w Warszawie Stowarzyszenie Architektów Polskich – SAP. Jednocześnie na zjeździe polskich stowarzyszeń architektonicznych uchwalono powołanie instytucji periodycznych zjazdów delegatów pod nawiązującą do tradycji nazwą Delegacja Architektów Polskich. W tym samym roku w Poznaniu utworzono Związek Stowarzyszeń Architektów Polskich – ZSAP. 8 lat później, w lipcu 1934 r., Walny Zjazd Delegatów w Warszawie powołał jednoczące wszystkie organizacje architektów Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej – SARP. Nazwa ta przetrwała do 1952 roku, kiedy to na VI Walnym Zjeździe Delegatów SARP zmieniono nazwę na Stowarzyszenie Architektów Polskich, zachowując tradycyjny skrót SARP

Powyższy tekst pochodzi ze strony głównej SARP: https://www.sarp.pl/pokaz/historia_sarp,1833/

 

Statutowymi celami działalności SARP są:

  1. Dbałość o jakość architektury i środowiska – zbudowanego oraz naturalnego – pojmowanych jako interes publiczny.
  2. Tworzenie warunków dla rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona.
  3. Rozwój warsztatu architekta i ochrona zawodu.

 

Decyzją Ministra Kultury z 16 lutego 1995 roku wydano stowarzyszeniu zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych oraz urbanistycznych na następujących polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie (techniką graficzną, drukarską, fotograficzną, kserograficzną i cyfrową), wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, najem, dzierżawa[6].

O SARP Oddział Zielona Góra

 

Zielonogórski oddział SARP jest jednym z 25 oddziałów SARP.

Oddział SARP Zielona Góra zajmuje się między innymi:

 

1. Organizacją konkursów architektonicznych oraz architektoniczno – urbanistycznych na
terenie województwa lubuskiego.
2. Coroczną organizacją konferencji pod nazwą Winna Architektura przypadającą w czasie festiwalu Winobrania. Oprócz celu edukacyjno-dyskusyjnego konferencja integruje architektów oraz służy poznawaniu i wzmacnianiu lokalnych tradycji.
3. Organizacją szkoleń z branży architektoniczno-budowlanej, które czasem połączone są z prezentacją nowych technologii i produktów przez firmy z branży budowlanej.

  1. Organizacją wycieczek architektonicznych.
    5. Angażowanie się w rozwój i ochronę lokalnej architektury poprzez np. regularne spotkania konsultacyjne z konserwatorami zabytków, konsultacje planów miejscowych, współpracę z lokalnymi instytucjami, itp.
    6. Prowadzenie powszechnej akcji architektów pod nazwą „Biały Styczeń” będącej comiesięcznym podsumowaniem wyników przetargów na projekty z branży architekoniczno – budowlanej.