STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

Zawiadamiam, że w dniu 19 października 2019 r. o godzinie 10:00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Oddziału SARP Zielona Góra.

Zapraszam wszystkich członków naszego oddziału.

Uprzejmie przypominamy, że uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest obowiązkiem członków SARP.

Pozdrawiam

Prezes Zarządu SARP Oddział Zielona góra

Mirosław Strzelecki

 

PROGRAM ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU-

SARP ZIELONA GÓRA

19 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Zielona Góra, Siedziba SARP O/Zielona Góra, ul. Stefana Batorego 16/10

Porządek obrad

Godz. 1000

Rejestracja Uczestników Zebrania

Godz. 1030 

Otwarcie Zebrania przez Prezesa Oddziału

–    zaproponowanie kandydata na przewodniczącego Zebrania

–    wybór Przewodniczącego Zebrania – głosowanie jawne przy udziale doraźnej Komisji Skrutacyjnej.

–    wybór pozostałych członków Prezydium Zebrania- Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza. Przeprowadzi Przewodniczący Zebranie

–    głosowanie jawne przy udziale doraźnej Komisji Skrutacyjnej.

Godz. 1045

Przemówienia zaproszonych gości

Godz. 1100

Przyjęcie początku obrad w głosowaniu jawnym- proponuje przewodniczący zebrania.

– wybór Komisji Zebrania

 • Komisji Mandatowej  – 3 osoby
 • Komisji Wyborczej – 3 osoby
 • Komisji Uchwał i Wniosków – 3 osoby
 • Komisji Skrutacyjnej – 3 osoby

–    podanie do wiadomości ukonstytuowanych składów komisji( tryb
poprzez wystąpienie Przewodniczących Komisji- wybór przewodniczącego i sekretarza)

Godz. 1115

–    stwierdzenie prawomocności Zebrania -Przewodniczący Komisji Mandatowej

–    sprawozdanie z działalności zarządu Oddziału w upływającej kadencji

 • sprawozdanie Prezesa Oddziału
 • sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
 • sprawozdanie Przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych
 • sprawozdanie Skarbnika

Godz. 1145

–    dyskusja nad sprawozdaniami

–    przyjęcie sprawozdań w głosowaniu jawnym

–    udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi i Zarządowi Oddziału

–    głosowanie jawne

–     zgłaszanie kandydatów na Prezesa Oddziału Zielona Góra

 • prezentacja kandydatów

–     wybory Prezesa Oddziału

–     zgłaszanie projektów uchwał i wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków

Godz. 1230 – 1300  przerwa

–    przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej
kandydatów na:

 • Zarząd Oddziału – – 10 członków
 • Komisję Rewizyjną – 3 członków
 • Sąd Koleżeński – 5 członków
 • Sędziów Konkursowych – wg rejestracji w Internetowej Bazie Sędziów Konkursowych SARP
 • Delegatów na walny Zjazd Delegatów SARP – 2 delegatów

–    przedstawienie kandydatów z sali obrad

–    wybory- głosowanie tajne

Godz. 1415

–    prezentacja projektów Uchwał i Wniosków przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków

–    dyskusja

–    przyjęcie Uchwał i Wniosków

–    ogłoszenie wyników wyborów do Organów Zarządu Oddziału Zielonogórskiego SARP

Godz. 1500

– zamknięcie zebrania