STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

Dołącz

Do wniosku o przyjęcie do SARP załącza się:

  1. Kartę ewidencyjną zawierającą dane osobowe kandydata oraz fotografię kandydata do legitymacji członkowskiej;
  2. Oświadczenia trzech członków wprowadzających SARP, posiadających co najmniej pięcioletni staż członkowski; przeświadczonych, że kandydatura nie budzi zastrzeżeń. Członkowie wprowadzający oświadczają pisemnie, od kiedy kandydat jest im znany i stwierdzają, że kandydat spełnia warunki określone w Statucie;
  3. Oświadczenie kandydata o akceptacji Statutu i regulaminów SARP oraz Zasad Etyki Zawodowej;
  4. Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
  5. Nieobowiązkowo wykaz prac projektowych i teoretycznych, informacje o działalności dydaktycznej, publicznej itp.

 

Do wniosku kandydata nie będącego architektem, lecz którego praca związana jest z architekturą i służy jej rozwojowi lub który w szczególny sposób zasłużył się dla architektury i dla SARP, muszą być dołączone materiały uzasadniające przyjęcie do SARP.