STOWARZYSZENIE  ARCHITEKTÓW  POLSKICH  ODDZIAŁ  ZIELONA  GÓRA

Konkurs SARP nr 1024

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Zielona Góra ogłasza jednoetapowy, realizacyjny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji pn.:

ADAPTACJA RUIN ZAMKU NA “CENTRUM KULTURY I TRADYCJI ZAMKU DEWINÓW-BIBERSTEINÓW W ŻARACH

Zamawiający: Gmina Żary o statusie miejskim pl. Rynek 1-5 68-200 Żary

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji adaptacji ruin zamku na “Centrum Kultury i Tradycji zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach” oraz koncepcji zagospodarowania terenów w obszarze wskazanym jako zakres opracowania konkursowego.

Sąd konkursowy

arch. Mariusz Ścisło, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Warszawa, Sędzia Przewodniczący,
arch. Leon Szapowałow, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Zielona Góra, Sędzia Referent,
arch. Paweł Gołębiowski, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
arch. Paweł Kochański, Sędzia Konkursowy SARP Oddział Zielona Góra,
dr hab. inż. arch. Andrzej Legendziewicz, Sędzia Konkursowy, ekspert w dziedzinie  konserwacji zabytków,
mgr inż. Marek Iwlew, Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego, Naczelnik Wydziału,
Ireneusz Brzeziński, Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego, Naczelnik Wydziału,
inż. Rafał Fularski, Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego, Naczelnik Wydziału,

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:
arch. Halina Łowejko, SARP Oddział Zielona Góra

Harmonogram konkursu:

1. Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 20.05.2022 r.
2. Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
do dnia 10.06.2022 r.
3. Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.
Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

do dnia 20.07.2022r.

do godziny 15:00

4. Termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie. do dnia 29.07.2022r.
5. Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie jednak nie później niż 22.08.2022 r.
do dnia 08.08.2022 r.
6. Termin składania Prac konkursowych.
Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.
Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia za wyjątkiem Karty identyfikacyjnej, do której uzyska dostęp dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu przez Sąd konkursowy. Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny wskazany w Rozdziale I pkt 1.2.
do dnia 07.10.2022 r.
do godziny 15:00
7. Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu
oraz zawiadomienie Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.
w dniu 21.10.2022 r.
8. Wystawa pokonkursowa w dniu 03.11.2022 r.
9. Dyskusja pokonkursowa w dniu 03.11.2022 r.

 

Pula nagród (kwoty brutto)    – 95 000,00 zł brutto

I nagroda                                   – 40 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji

II nagroda                                  – 25 000,00 zł brutto
III nagroda                                 – 15 000,00 zł brutto

3 nagrody pieniężne w formie wyróżnień – po 5 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej pracy

Komunikacja

platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl

 

 

Uwaga!

Wszelkie wnioski, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty wymagane przez zamawiającego lub Organizatora Konkursu, składane w postaci elektronicznej winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

(Informacje o podpisie pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0075).

Nie będą honorowane ww. materiały opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.